0

Řada menších obcí stojí dnes před problémem, jak vyřešit odpadní vody, když je splašková gravitační kanalizace ústící do centrální komunální ČOV ekonomicky či technicky nedosažitelná. V takovém případě je jediným systémovým řešením decentralizovaný způsob čištění jednotlivými domovními čistírnami, kde každý dům má vlastní ČOV.

Využijte výhodnou dotaci od státu až 80 % všech uznatelných nákladů, která je určena pro malé obce do 2000 obyvatel nebo také pro přidružené části měst. Jedná se o dotaci na jednotlivé malé domovní čistírny odpadních vod, které jsou napojeny na tzv. monitoring s on-line sledováním jejich provozu. Tímto způsobem se jedná o komplexní systémové řešení podporované Ministerstvem životního prostředí. 

Hlavní výhodou je výrazně nižší ekonomické zatížení rozpočtu obcí než u jiných řešení, často až 50% úspora oproti klasickým centrálním systémům. Velkou výhodou je také minimální časová náročnost na realizaci s nulovým dopadem na infrastrukturu obce. Pro řadu obcí může tato dotace vyřešit problém, který se dlouho odkládal a neměl doposud řešení.

Domovní čistírny odpadních vod pro obce – Aktuální dotační výzva č. 7/2021

Výzva č. 7/2021 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma: „Domovní čistírny odpadních vod“.

Cílem Výzvy č. 7/2021 (dále jen "Výzva") je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Žádosti je možné podávat od 1.11.2021 do 31.12.2023, nejpozději však do vyčerpání alokace finančních prostředků.
V aktuální výzvě č. 7/2021 je alokováno 300 mil. Kč.

Maximální výše dotace na jednu DČOV je stanovena podle kapacity:  

 • 1–15 EO činí 150 tis. Kč

 • 16–50 EO činí 300 tis. Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80% z celkových způsobilých výdajů.

Základní pojmy

Decentrální čištění odpadních vod

 • systém individuálních a skupinových ČOV

 • pro obce ≤ 2000 EO s roztroušenou zástavbou

 • čištění odpadní vody v místě jejího vzniku

 • recyklace vody a její udržování v krajině

 • investiční náklady nižší až o 50 %

Architektura systému

 • místní ovládání ČOV uživatelem

 • vzdálený dohled a řízení z centrálního dispečinku

 • SW aplikace pro PC a mobilní telefony

 • vzdálený přístup pro oprávněné osoby

 • analýzy, přehledy a jiné provozní agendy

Technologie ENCELADUS

 • osazení "kritických" míst ČOV senzory

 • objektivní on-line sledování provozu

 • provozní data z ČOV dostupná 24/7

 • okamžité hlášení poruch (nejen SMS)

 • vhodné řešení pro různé typy ČOV

Centrální dispečink

 • sofistikované řízení provozu ČOV

 • sledování přístupů a servisních zásahů

 • ovládání čerpadel, ventilů a jiných zařízení

 • napojení elektronických vodoměrů

 • kontrolní sledování vodních toků

Zjednodušený postup jak pořídit decentralizovaný systém čistění odpadních vod

 • Výběr technologie

 • Zpracování podkladů pro žádost o dotace

 • Projektová dokumentace

 • Inženýring

 • Výběrové řízení

 • Realizace

Oprávnění příjemci podpory jsou:

 • Obce

 • Dobrovolné svazky obcí

 • Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

 • Spolky

Čistírna odpadních vod ČOV Aquatec AT PLUS

Do decentralizovaných systémů se v rámci celé ČR nejčastěji dodávají domovní čistírny typu Aquatec AT PLUS v kombinaci s telemetrickým modulem ENCELADUS, který lze napojit na centrální monitorovací systém. Jedná se o ideální řešení, které splňuje všechny požadavky aktuální dotační Výzvy č. 7/2021. Použitá technologie garantuje požadované hodnoty na odtoku i bez potřeby externího zařízení na strážení fosforu nebo nějakého dalšího sekundárního dočištění. Dle uděleného certifikátu dosahuje ČOV Aquatec AT PLUS účinnosti až 93,3% na přeměnu dusíku a odstranění fosforu. Přečištěnou odpadní vodu z domovní ČOV Aquatec AT PLUS lze tedy vsakovat do podloží, použít k zalévání okrasných dřevin a trávníku nebo vypouštět do vodoteče, případně kanalizace. Parametry účinnosti čištění, jsou v rámci České republiky na špičce v porovnání s dostupnými produkty.

Parametr Průměrně dosahovaná účinnost Garantované parametry
BSK₅ 98,20 % 30 mg/l
ChSK 94,40 % 130 mg/l
NL 97,20 % 30 mg/l
NH4-N 99,50 % 20 mg/l
N 93,20 % 20 mg/l
P 93,30 % 8 mg/l

Výhody nabízené technologie:

 • Splňuje kategorii výrobku označovaného CE (včetně kategorie PZV) – nevyžaduje přídavné zařízení pro srážení fosforu.

 • Spolehlivý telemetrický systém, který v reálném čase hlásí a eviduje neoprávněnou manipulaci, množství kalu, stav dmychadla nebo případnou poruchu.

 • Technologie má oddělenou kalovou zónu (kalojem - prostor pro akumulaci kalu), která je součástí čistírny.

 • ČOV je vybavena akumulační zónou pro vyrovnání nárazového přítoku většího množství splaškové vody a díky tomu lze provádět odběry vzorků přímo z ČOV.

 • Kompaktní provedení – jednoduchá stavba

 • Příznivá cena, která koresponduje s dotační podporou.

 • Moderní technologieModerní technologie
 • Kvalita zpracováníKvalita zpracování
 • Příznivé cenyPříznivé ceny
 • Profesionální poradenstvíProfesionální poradenství
 • Rychlá realizaceRychlá realizace

Nezávazná poptávka

Máte zájem o naše produkty nebo služby a potřebujete poradit?

Napište nám prosím a naši pracovníci vám rádi zodpoví vaše dotazy.

Mám zájem o:

Podmínky zpracování osobních údajů

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.