0

Provozování domovních ČOV se řídí vodním zákonem č. 150/2010 Sb., a vypouštění přečištěných odpadních vod z ČOV upravuje §15a, odst. 1 a odst. 2. Na základě tohoto zákona je možné čistírny s certifikací CE realizovat ve zkráceném stavebním řízení – tzv. ohlášce.

Biologické čistírny Aquatec – AT splňují normy EU na základě dlouhodobého testování účinnosti čištění ve smyslu EN 12566-3:2005+A2:2013 byl těmto čistírnám vystaven certifikát CE. Parametry přečištěné vody na odtoku z domovních čistíren Aquatec – AT s velkou rezervou splňují limity Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. a také Nařízení vlády č. 57/2016 Sb.

Přečištěnou odpadní vodu z domovní ČOV Aquatec – AT lze tedy se souhlasem příslušného vodoprávního úřadu vypouštět jak do vod povrchových (řeka, vodoteč, rybník, případně dešťová kanalizace), tak do vod podzemních (vsak, trativod). Přečištěnou vodu z domovní ČOV lze využít i jako užitkovou vodu na zálivku zahrady.

1. Vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových

O náležitostech povolení k vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových pojednává Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Minimální účinnost čištění (v procentech) podle NV č. 401/2015 Sb., stanovená při certifikaci domovní ČOV
Kategorie CHSK Cr BSK₅ N-NH₄+ N celk. P celk.
Tato tabulka se vztahuje na certifikované domovní ČOV podle EN 12566-3:2005+A2:2013 a vodní díla ohlašovaná podle §15a vodního zákona.
I. 70 % 80 % - - -
II. 75 % 85 % 75 % 75 % -
III. 75 % 85 % 80 % 50 % 80 %
Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod podle NV č. 401/2015 Sb., pro ČOV do kapacity 500 EO
Kategorie Přípustné hodnoty „p“ Maximální hodnoty „m“
U certifikovaných domovních čistíren podle EN 12566-3:2005+A2:2013, kterým byl udělen certifikát CE, nejsou požadovány odběry a analýzy vzorků vody z ČOV v akreditované laboratoři. Je zde však stanovena povinnost 1x za dva roky provést revizi vodního díla podle §15a vodního zákona.
ChSKcr 150 mg/l 220 mg/l
BSK₅ 40 mg/l 80 mg/l
NL 50 mg/l 80 mg/l
Účinnost čištění, průměrné hodnoty a garantované hodnoty na odtoku z domovní ČOV Aquatec AT6, AT8, AT10, AT12
Kategorie Účinnost čištění Průměrně hodnoty na odtoku Garantované hodnoty na odtoku
CHSK cr 93,6 % 35 mg/l 130 mg/l
BSK₅ 97,2 % 10 mg/l 30 mg/l
N-NH₄ 99,4 % 2 mg/l 20 mg/l
NL 97,1 % 10 mg/l 30 mg/l
N celk. 76,0 % 15 mg/l 20 mg/l
P celk. 80,2 % 5 mg/l 8 mg/l

2. Vypouštění přečištěných odpadních vod do vod podzemních

O náležitostech povolení k vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových pojednává Nařízení vlády č. 57/2016 Sb.

Minimální účinnost čištění (v procentech) podle NV č. 57/2016 Sb., stanovená při certifikaci domovní ČOV
Kategorie CHSK Cr BSK₅ N celk. P celk.
DČOV do velikosti 10 EO 90 % 95 % 50 % 40 %
Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod podle NV č. 57/2016 Sb., pro DČOV kategorie do 10 EO (stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci)
Kategorie „m“ hodnota
ChSK cr 150 mg/l
BSK₅ 40 mg/l
N-NH₄ 20 mg/l
NL 30 mg/l
N celk. -
P celk. -
Účinnost čištění, průměrné hodnoty a garantované hodnoty na odtoku z domovní ČOV Aquatec AT6, AT8, AT10, AT12
Kategorie Účinnost čištění Průměrně dosahované hodnoty na odtoku Garantované hodnoty na odtoku
CHSK cr 93,6 % 35 mg/l 130 mg/l
BSK₅ 97,2 % 10 mg/l 30 mg/l
N-NH₄ 99,4 % 2 mg/l 20 mg/l
NL 97,1 % 10 mg/l 30 mg/l
N celk. 76,0 % 15 mg/l 20 mg/l
P celk. 80,2 % 5 mg/l 8 mg/l

Zákony a nařízení

Kvalita vody

Žádosti a formuláře